MVO beleid

Flash Private Mobile Networks onderneemt bewust maatschappelijk verantwoord. Dit is verankerd in onze strategie en in ons beleid. Volgens Flash Private Mobile Networks een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap.

Flash Private Mobile Networks streeft, in samenspraak met haar opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten. Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency en het voorkomen van verspillingen. 

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Dit biedt ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

1. Accountability

Flash Private Mobile Networks neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die de organisatie heeft op het milieu en de maatschappij. Wij realiseren ons dat we verantwoordelijk zijn voor de effecten van onze beslissingen en activiteiten op onze omgeving, ook als de gevolgen onbedoeld of onvoorzien zijn. De keuzes die we maken zijn altijd te verantwoorden en zijn altijd uitlegbaar.

2. Transparantie

Flash Private Mobile Networks is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan stakeholders over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Online Klantenportal, waardoor klanten zelf incidenten en serviceactiviteiten kunnen monitoren en Flash Private Mobile Networks kunnen controleren op het correct naleven van de condities die zijn opgesteld in de Service Level Agreements. Daarnaast bieden wij onze klanten rapportages op maat, waarmee informatie uit onze systemen ontsloten en inzichtelijk wordt en als managementtool wordt gebruikt.

Ook vindt er een onafhankelijke beoordeling plaats van onze processen en resultaten door accountants, op basis van procesbeschrijvingen, functieomschrijvingen en managementreviews. 

Flash Private Mobile Networks heeft de ISO-audits bovendien glansrijk doorstaan en is sinds eind mei 2017 officieel ISO 9001:2015 gecertificeerd.

3. Ethisch gedrag

Het gedrag van en tussen de medewerkers van Flash Private Mobile Networks en in de omgang met anderen is altijd eerlijk, integer en op gelijkheid  en fatsoen gebaseerd. Hierbij is respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen van stakeholders erg belangrijk.

Dit hebben wij vertaald in onze Flash kernwaarden. Deze kernwaarden en gedragsregels zijn op onze website inzichtelijk. Flash Private Mobile Networks realiseert zich terdege dat haar leidinggevenden een belangrijke (voorbeeld) rol vervullen bij het bewaken van de kernwaarden en de gedragsregels en zodoende een positieve invloed hebben op het gewenste gedrag bij medewerkers. De kernwaarden zijn gedeeld met de medewerkers en verankerd in de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het naleven van de gedragsregels is opgenomen in de vaste jaarlijkse KPI’s van alle medewerkers. Het behandelen van eventuele klachten over onethisch gedrag van onze medewerkers vinden hun weg in de klachtenregeling en kunnen gemeld worden bij de vertrouwenspersoon.

4. Respect voor belangen van stakeholders

Flash Private Mobile Networks respecteert de belangen van stakeholders, neemt deze in overweging bij haar bedrijfsvoering en reageert hierop. Niet alleen de belangen van de aandeelhouders worden meegenomen bij beslissingen. Ook de andere individuen of groepen die rechten, eisen en belangen hebben met betrekking tot de organisatie worden hierin meegenomen.

Flash Private Mobile Networks onderneemt hiervoor diverse activiteiten en acties. De SLA performance wordt besproken in een regulier overleg met klanten. Maandelijks worden haar aandeelhouders over de financiële situatie geïnformeerd en is er een jaarlijks managementreview. Medewerkers hebben elk jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Vanaf 2016 beschikt medewerker over een eigen Persoonlijk Opleidingsplan. Voor medewerkers is een vertrouwenspersoon aanwezig en zijn er diverse overlegstructuren, waarin medewerkers worden geïnformeerd en er sprake is van inspraak van medewerkers op het beleid van Flash Private Mobile Networks.

5. Respect voor wet- en regelgeving

Flash Private Mobile Networks respecteert de wet en accepteert dit als bindend. Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en onze medewerkers zijn geïnformeerd en verantwoordelijk voor toezicht op naleving ervan.

Wij voeren ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een beleid dat vertrouwd kan worden. Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Onze organisatie en dienstverlening is op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en van derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Jaarlijks vindt er een audit plaats van het VGM beleid en de VCA certificering door een onafhankelijke organisatie.

Flash Private Mobile Networks werkt volgens de geldende ATEX normering.

6. Respect voor internationale gedragsnormen 

Flash Private Mobile Networks houdt zich aan de internationale gedragsnormen. Wij werken niet samen met organisaties die zich niet houden aan de internationale gedragsnormen.

Indien onze toeleveranciers werk uitbesteden aan landen die weinig wetgeving hebben op het gebied van arbeid, eisen wij de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation te respecteren. Op basis van leveranciersmanagement vindt er een zorgvuldige selectie plaats van leveranciers.

7. Respect voor mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn van toepassing op alle landen en culturen. In situaties waarin Flash Private Mobile Networks vermoedt dat de rechten van de mens niet beschermd worden, nemen wij direct stappen om de mensenrechten wel te respecteren en maken zeker geen misbruik van dergelijke situaties.

Als een toeleverancier bijvoorbeeld actief is in een land waar geen wettelijk minimumloon is vastgesteld, dient deze toeleverancier aantoonbaar een leefbaar loon te betalen alvorens de samenwerking met Flash Private Mobile Networks wordt voortgezet. Wij vragen van partners en leveranciers MVO verklaringen.