Beleidsverklaring

Als directie van Flash Private Mobile Networks beschouwen wij kwaliteitsborging, informatiebeveiliging en de zorg voor veiligheid en milieu als essentiële onderdelen van ons ondernemingsbeleid. Wij dragen de primaire verantwoording voor de invoering, de beoordeling en de instandhouding van het Managementsysteem. Deze verantwoordelijkheid maken wij waar door zorgvuldig om te gaan met de belangen van al onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers en de maatschappelijke context waar wij deel van uitmaken.

Om de risico's en de kansen die zich binnen onze organisatie voordoen in kaart te brengen, voeren wij een volledige risicoanalyse uit. Op basis van deze analyse worden maatregelen genomen om risico's op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu, veiligheid en gezondheid te beheersen en volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving en de aanvullende eisen van onze stakeholders. 

Het beleid van Flash is gebaseerd op Kwaliteit en Continuïteit. Deze ambitie is zichtbaar in ons portfolio van producten en diensten, de wijze waarop wij handelen en het feit dat wij onze prestaties bewaken en steeds verder willen verbeteren en uitbreiden. Met als doel: het leveren van kwalitatief hoogstaande en betrouwbare oplossingen die bijdragen aan een 100% veilige en efficiënte werkomgeving voor onze klanten. Hoge klanttevredenheid en -loyaliteit staan bij Flash hoog in het vaandel.

Kwaliteit & Continuïteit

Het beleid van Flash is gebaseerd op:

 • Maximale klanttevredenheid en klantenbinding;
 • Het streven naar een optimale klantbeleving;
 • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers;
 • Borging en handhaving van onze kernwaarden;
 • Het creëren van een winstgevende organisatie waardoor continuïteit van onze activiteiten is gewaarborgd;
 • ISO 9001:2015 certificering.

De Quality Manager van Flash is verantwoordelijk voor het beheer, de controle en de invoering voor dit onderdeel van het Managementsysteem.

Veiligheid & Milieu

Wij bevorderen en handhaven een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van medewerkers en derden, alsmede materiële schade en milieubelastingen (lucht, water en bodemverontreiniging, geluid en ander hinder) worden voorkomen. Door Flash wordt gestreefd naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van schade aan het milieu. Op basis van de RI&E zal jaarlijks een activiteitenplan worden opgesteld. Evaluatie van dit plan zal jaarlijks plaatsvinden door de directie. 

 In de strategie van Flash is verankerd:

 • Het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Het verbeteren van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het actief bevorderen van het welzijn van de medewerkers;
 • Het bieden van een veilige en efficiënte werkomgeving;
 • Borgen van kennis en werkinstructies volgens de geldende ATEX-normering;
 • Het voeren van een VGM beleid en VCA certificering;
 • Een MVO beleid volgens ISO 26000, als vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering.

De VCA Coördinator is verantwoordelijk voor het beheer, de controle en de uitvoering van dit onderdeel van het Managementsysteem. 

Informatiebeveiliging 

In de strategie van Flash is verankerd: 

 • Het verantwoord en bewust omgaan met gevoelige (bedrijfs-)informatie; 
 • Het waarborgen van de privacy; 
 • Het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 • ISO 27001:2013 certificering


De Privacy Officer en de Security Officer zijn verantwoordelijk voor het beheer, de controle en de uitvoering van dit onderdeel van het Managementsysteem. 

Door jaarlijks doelen te stellen, te evalueren en bij te stellen wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en informatiebeveiliging. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen. 

Om afwijkingen te voorkomen ten opzichte van de gestelde eisen, wensen en behoeften is het Managementsysteem ingericht op en gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013 normeringen, waarin alle processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers zijn vastgelegd. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Managementsysteem. 

Elk jaar beoordeelt de Directie het Managementsysteem ten aanzien van het beleid, de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid en zal zij erop toezien dat de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan. 


Downloads

Download hier de Beleidsverklaring van Flash Private Mobile Networks.