Beleidsverklaring

De directie van Flash Private Mobile Networks beschouwt kwaliteitsborging en de zorg voor veiligheid en milieu als essentiële onderdelen van het ondernemingsbeleid en zij draagt de primaire verantwoording voor de invoering, beoordeling en de instandhouding van het KAM-managementsysteem. Deze verantwoordelijkheid maken wij waar door zorgvuldig om te gaan met de belangen van al onze stakeholders; onze klanten, onze medewerkers en de maatschappelijke context waar wij deel van uitmaken.

Kwaliteit & Continuïteit

Het beleid van Flash is gebaseerd op kwaliteit en continuïteit. Deze ambitie is zichtbaar in ons portfolio van producten en diensten, de wijze waarop wij handelen en het feit dat wij onze prestaties bewaken en steeds verder willen verbeteren en uitbreiden, met als doel het leveren van hoogstaande kwaliteit en betrouwbare oplossingen, die bijdragen aan een 100% veilige en efficiënte werkomgeving bij onze klanten. Hoge klanttevredenheid en –loyaliteit staan bij Flash hoog in het vaandel. Het beleid van Flash is gebaseerd op:

 • Maximale klanttevredenheid en klantenbinding.
 • Het streven naar een optimale klantbeleving.
 • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
 • Borging en handhaving van onze kernwaarden.
 • Het creëren van een winstgevende organisatie waardoor continuïteit van onze activiteiten is gewaarborgd. 
 • Het bieden van een veilige en efficiënte werkomgeving.


Veiligheid & Milieu

Om de risico’s en kansen die zich binnen de organisatie voordoen in kaart te brengen, wordt een volledige risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse worden maatregelen genomen om de risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid te beheersen en volledig te voldoen aan wet- en regelgeving en aanvullende eisen van de stakeholders. In de strategie van Flash is verankerd: 

 • Het naleven van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het verbeteren van veiligheid, bescherming van de gezondheid en het actief bevorderen van het welzijn van de medewerkers.
 • Borgen van kennis en werkinstructies volgens de geldende ATEX-normering.
 • Het voeren van een VGM beleid en VCA certificering.
 • Een MVO beleid volgens NEN-ISO 26000, als vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering.


Informatiebeveiliging

In de strategie van Flash is verankerd: 

 • Het verantwoord en bewust omgaan met gevoelige (bedrijfs)informatie.
 • Het waarborgen van de privacy.
 • Het naleven van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het voeren van een Privacy & Informatiebeveiligingsbeleid volgens ISO 27001.


Door jaarlijks doelen te stellen, te evalueren en bij te stellen wordt concreet gestalte gegeven aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en informatiebeveiliging. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van beleid en doelstellingen. 

Om afwijkingen te voorkomen ten opzichte van de gestelde eisen, wensen en behoeften is het KAM- managementsysteem ingericht, gebaseerd op ISO 9001:2015 normering, waarin alle processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers zijn vastgelegd. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de richtlijnen die zijn vastgelegd in het managementsysteem.

Beheer en controle op de invoering in het KAM management systeem staat onder toezicht van de KAM Manager. Elk jaar beoordeelt de Directie het managementsysteem ten opzichte van het beleid, de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid en zal zij erop toezien dat noodzakelijke aanpassingen worden gedaan.

Downloads

Download de Beleidsverklaring van Flash Private Mobile Networks.