Aanpak

Met de huidige digitale technologie is eigenlijk elke oplossing mogelijk. Wat past het beste bij uw organisatie? En hoe kunnen uw wensen en eisen worden ingepast? Onze specialisten kunnen u hierbij helpen.

Flash Private Mobile Networks werkt volgens de erkende PRINCE2 methodiek; een gestructureerde, generieke methode voor effectief projectmanagement. Het doel is om vooraf exact te definiëren wat we gaan doen, op welke wijze, binnen welk tijdsbestek en hoe het eindresultaat eruit moet gaan zien. Op die manier weet u steeds wat u van ons kunt verwachten en heeft u inzicht in de planning en het kostenplaatje.

De wijze van implementatie, de in te zetten mankracht, de tijdsplanning, de uitrol van de apparatuur en het in de praktijk uittesten ervan, het opleiden van de gebruikers, alles wordt beschreven en na akkoord vastgelegd. Op die manier garanderen we de kwaliteit en continuïteit bij de uitvoer van het project.

Per project stelt Flash een team van medewerkers samen met elk hun eigen specialisme. Vervolgens wordt het project onderverdeeld in een aantal fases; de startfase, de ontwerpfase, de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de overdrachtsfase.

 1. Startfase
 2. Ontwerpfase
 3. Voorbereidingsfase
 4. Uitvoeringsfase
 5. Overdrachtsfase

1. Startfase

De startfase begint direct na ondertekening van de overeenkomst en omvat onder andere het opstellen van het definitieve projectplan en het opstellen van de ‘master planning’.

Het projectplan is een globaal plan waarin, naast de belangrijkste op te leveren managementproducten, zowel de management- als de technische fasering worden aangegeven. Het projectplan beschrijft verder in hoofdlijnen de belangrijkste activiteiten, tijd, geld, de in te zetten mensen en middelen en hoe het gehele project tot uitvoering zal worden gebracht. Het projectplan wordt gebruikt door de stuurgroep om de voortgang van het project en het op te leveren communicatiesysteem te kunnen volgen.

De master planning presenteert de deelactiviteiten die binnen de verschillende fases worden uitgevoerd, de benodigde tijd per activiteit en per stap, de afhankelijkheden in de uitvoering tussen de activiteiten, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wanneer een activiteit uitgevoerd dient te worden.

De startfase eindigt met de acceptatie en ondertekening van deze beide documenten.

2. Ontwerpfase

Binnen een project kan er misvatting ontstaan over de verwachtingen die opdrachtgever en opdrachtnemer hebben van het eindresultaat. Om misvattingen te voorkomen, worden in deze fase de volgende documenten definitief opgesteld:

Detailontwerp 
Dit is een document waarin alle aspecten van het systeem nauwkeurig worden vastgelegd en de functionaliteiten worden omschreven. Daarnaast is het van belang dat we zicht hebben op de te verwachten radiodekking. Als hier twijfel over is, wordt altijd een veldsterktemeting uitgevoerd. Hiermee wordt op praktische wijze inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn en kunnen al vroeg in het traject aanvullende maatregelen genomen worden. Denk aan het verplaatsen van opstelpunten of het uitbreiden van het aantal zenders. De resultaten en het advies worden in een overzichtelijke rapportage aan de klant gepresenteerd. 

Een goed detailontwerp kan tijd besparen en onduidelijkheid voorkomen bij de implementatie van het radionetwerk. Daarbij adviseert Flash u over de aan te vragen frequenties bij Agentschap Telecom. Indien u wenst, kunnen wij de gehele administratieve afhandeling voor u verzorgen.

Kwaliteitsmanagementplan
In het kwaliteitsplan worden de processen en procedures beschreven die worden gebruikt om de consistente levering van professionele producten en diensten met een hoge kwaliteit te waarborgen.

Opleidingsplan
Het opleidingsplan beschrijft de verschillende opleidingen die binnen het project zullen worden ingezet om de eindgebruikers van het communicatiesysteem adequaat op te leiden voor het gebruik hiervan.

Projectplan
Een projectplan bevat die informatie
die nodig is voor de projectmanager om de uitvoering van een fase of
locatie adequaat te kunnen beheersen. Het projectplan is het
werkdocument van de projectmanager.

3. Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden alle benodigde zaken geregeld die noodzakelijk zijn voor het in één keer goed uitvoeren van het project, waaronder het programmeren en uitleveren van de randapparatuur en laders. Deze fase omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 1. Bestellen apparatuur;
 2. Opstellen en overeenkomen fleetmap;
 3. Opstellen en overeenkomen accessoires;
 4. Opstellen en overeenkomen migratieplan en roll-out planning;
 5. Uitvoeren van benodigde vooropnames;
 6. Opstellen en overeenkomen FAT en SAT documenten;
 7. Opstellen en overeenkomen van het uitleverschema.

Deze fase wordt opgestart direct na de afsluiting van de ontwerpfase.
De fase wordt afgesloten als alle voorbereidingen zijn geaccordeerd en
afgetekend.

4. Uitvoeringsfase

Nu exact vastligt hoe het eindresultaat eruit moet zien en hoe dit bereikt kan worden, kan met de realisatie van het communicatiesystemen worden gestart. Dit wordt onderverdeeld in (ten minste) de volgende onderdelen:

 1. Het netwerk;
 2. De apparatuur;
 3. De randapparatuur;
 4. Uitvoeren Fabrieks Afname Test (FAT);
 5. Uitvoeren Site Acceptance Test (SAT);
 6. Migratie.

5. Overdrachtsfase

In deze fase wordt het operationele systeem formeel overgedragen aan
de service en beheerafdeling van Flash die het systeem als dienst
operationeel zal houden voor de duur van het contract. Tijdens de
overdracht wordt ook de systeem- en opleidingsdocumentatie overgedragen.